ارتباط با معاون

نام و نام خانوادگی:

اکبر اسماعیلی باجگانی

 
جانشین معاونت: حسین نبی زاده
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : -
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد